Fundacja Cinema Media Art.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w zakresie propagowania, wspierania, promowania wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki, w tym:

1. Inicjowanie działań z zakresu edukacji filmowej, medialnej, teatralnej i innych dziedzin sztuki.
2. Inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych.
3. Promocję polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kultury w Polsce i za granicą.
4. Kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie ze środowisk Polonijnych.
5. Aktywizacja poprzez twórcze działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym: dzieci i młodzieży z domów dziecka i świetlic środowiskowych, przedstawicieli małych, lokalnych społeczności wiejskich i miejskich.
6. Działania na rzecz dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami z całego świata.
7. Współpraca z organizacjami polonijnymi na całym świecie w celu promocji polskiej kultury i sztuki oraz pomoc utalentowanej młodzieży polonijnej w rozwijaniu swoich pasji związanych ze sztuką.
8. Pomoc donatorom w realizacji ich szlachetnych, filantropijnych celów.

Fundacja realizuje cele poprzez:

1. Organizowanie imprez kulturalnych i działań artystycznych, w tym: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wystaw, pokazów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, warsztatów oraz wszelkich innych form promocji kultury i sztuki.
2. Wspieranie działań twórców amatorskich, niezależnych i zawodowych w dziedzinach takich jak: sztuki audiowizualne, taniec, teatr, fotografia, sztuki piękne, literatura, muzyka.
3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej celem popularyzacji kultury i jej twórców.
5. Organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego oraz instytucjami kulturalnymi.
6. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę i sztukę, np. w targach sztuki, warsztatach, festiwalach oraz innych imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz ochroną dóbr kultury.
7. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, środków materialnych i niematerialnych dla realizacji celów statutowych, w tym produkcji filmowej i telewizyjnej.
8. Organizowanie imprez kulturalnych i działań artystycznych dla Polonii,
9. Inne działania realizujące cele statutowe.

Fundacja Cinema Media Art. 00-045-Lublin, ul. Beliniaków 15/6, cinemamedia@mwcup.pl